การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

(หลักสูตรพื้นฐานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข)

วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

..................................................

 

1. กำหนดการ
          - กำหนดการหลักสูตรพื้นฐาน EnvOcc 61

2. เอกสารประกอบการประชุม

          2.1.  12 มีนาคม 2561
             
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
           
  -  โรคจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
              -  WS การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ
              -  การประเมินและจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพ

          2.2.  13 มีนาคม 2561
              -  หลักการประเมินโรงงาน
              -  อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
              -  การจัดการภาวะฉุกเฉินและการสอบสวนโรคด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
              -  การบันทึกรหัส ICD-10Envocc

          2.3.  14 มีนาคม 2561
              -  ฝึกปฏิบัติเดินสำรวจสถานประกอบการ/โรงพยาบาล

          2.4.  15 มีนาคม 2561
              -  GenEpi2 พื้นฐานทางระบาดวิทยาที่ควรรู้
              -  OccSurveillance 2018 การเฝ้าระวังทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
              -  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม การตรวจประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และเครื่องมือทางสุขศาสตร์
              -  ear 2018 หลักการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน
              -  eye 2018 หลักการใช้เครื่องวัดสมรรถภาพสายตา
              -  spiro 2018 หลักการใช้เครื่องสไปโรมิเตอร์หลักการใช้เครื่องสไปโรมิเตอร์

          2.5.  16 มีนาคม 2561
              -  นำเสนอผลการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานจากการเดินสำรวจสถานประกอบการ 4 กลุ่ม