วิดีโอการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ทางทะเล สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและพื้นที่ติดทะเลอื่นๆ
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ทางทะเล สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและพื้นที่ติดทะเลอื่นๆ ณ อาคารกิจการรับรอง 2 อ่าวดงตาล ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  23 มกราคม 2561  1/4

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ทางทะเล สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและพื้นที่ติดทะเลอื่นๆ ณ อาคารกิจการรับรอง 2 อ่าวดงตาล ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  24 มกราคม 2561  2/4  
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ทางทะเล สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและพื้นที่ติดทะเลอื่นๆ ณ อาคารกิจการรับรอง 2 อ่าวดงตาล ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  25 มกราคม 2561  3/4  
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ทางทะเล สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและพื้นที่ติดทะเลอื่นๆ ณ อาคารกิจการรับรอง 2 อ่าวดงตาล ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  26 มกราคม 2561  4/4