การประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารระดับสูงด้านสุขภาพ อาชีวอนามัยความปลอดภัย และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม (กบส.ส.) รุ่นที่ 1 พ.ศ.2560 ; (หลักสูตร 6 เดือน)
 

กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  
ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารระดับสูงด้านสุขภาพ อาชีวอนามัยความปลอดภัย และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(กบส.ส.) รุ่นที่ 1 พ.ศ.2560 ; (หลักสูตร 6 เดือน)

Management of Public health Administration in Occupational and Environmental Medicine & Safety
(MPA in OEM-S) ; (Six Months Program for Executive Level)

 

 

 

 Module 1 วันที่ 24 - 28 เม. ย. 60 (5วัน)

     - กำหนดการหลักสูตรกบส.ส. 12April17 อัพเดต

  Module 2 วันที่ 26 - 30 มิ.ย. 60 (5วัน)

     - กำหนดการหลักสูตรกบส.ส. Module 2 update

  Module 3 วันที่ 31 ก.ค. 60 - 4 ส.ค. 60 (5วัน)

     - กำหนดการหลักสูตรกบส.ส. Module3 New 21July17

  Module 4 วันที่ 22 – 26 มกราคม 2561 (5วัน)

     - กำหนดการหลักสูตรกบส.ส. Module4

 

   เอกสารการอบรม

 1. การบริหารจัดการและการทำงานกับเจนเนอเรชั่น
 2. การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. Presentation_Brand management
 4. 4.1.Diversity  Management สรปส
  4.2.Diversity Management
 5. จิตวิทยาการบริหาร
 6. R2R&KM
 7. การสร้างแรงจูงใจและการโน้มน้าว
 8. CSRความรับผิดชอบต่อสังคม
 9. Leadership
 10. วัฒนธรรมองค์กร
 11. การประชาสัมพันธ์ และการโฆษณาในองค์กร
 12. การบริหารแบบแนวคิดการตลาด
 13. พฤติกรรมผู้บริโภค
 14. การเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร (Organization Engagement)
 15. Conflict manegement
 16. การธำรงรักษาคนเก่งและคนดีขององค์กร Talent Employee Retention
 17. วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย
 18. The Seven Habits of Highly Effective People
 19. หลักธรรมาภิบาลแลพการบริหารจัดการประยุกต์ในงานอาชีวอนามัย นางไพลิน ตั้งศรีวงศ์
 20. 20.1 การมอบหมายงาน
  20.2 โครงการสุขภาพดีวิถีธรรม
 21. ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 22. การบริหารระบบราชการไทย
 23. Positive thingking
 24. RQ
 25. EQ
 26. วิธีชนะมาร
 27. Happy organization
 28. การสื่อสารความเสี่ยงและการสื่อสารเมื่อเกิดภาวะวิกฤต
 29. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 30. จริยธรรมสำหรับนักบริหาร
 31. การเจรจาต่อรอง
 32. รายงานการบริหารความเปลี่ยนแปลง
 33. การจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน
 34. Risk management and COSO