1.4 โรคจากไซลีน
 

1.4 โรคจากไซลีน(Disease caused by benzene or its toxic homologues )
เป็นของเหลวไม่มีสี มีกลิ่นหอมสารไซลีนจะคล้ายกับสารเบนซีนและสารโทลูอีน เป็นสารไวไฟ ละลายได้ดีในไขมัน องค์ประกอบอยู่ในน้ำมันและแก๊สโซลีน การใช้ในอุตสาหกรรมนอกจากเป็นสารทำละลายแล้ว  ยังใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารเคมีและสารอื่น ๆ

ลักษณะงานและอาชีพที่เสี่ยง
การทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตไซลีน อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมใยสังเคราะห์ วานิช การทำกาว การทอผ้าสังเคราะห์ อุตสาหกรรมการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ อุตสาหกรรมแบ่งบรรจุสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ใช้ไซลีนเป็นตัวทำละลาย  อุตสาหกรรมเกี่ยวกันการทำแลคเกอร์ การทำสี

อันตรายต่อระบบอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย
การเข้าสู่ร่างกายโดยการสูดดอมไอ การซึมผ่านทางผิวหนัง และทางปาก อาการเฉียบพลัน การสัมผัสสารไซลีนที่มีความเข้มข้นมากกว่า 200 ppm. ทำให้เกิดอาการมึนงง ปวดเวียนศีรษะ คลื่นเหียน อาเจียน ไอและน้ำมูกไหล และปวดท้อง เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง ทำให้ผิวหนังไหม้ และทำลายไขมันใต้ผิวหนัง อาการเรื้อรัง การได้รับสารไซลีนเข้าไปเป็นระยะเวลานานต่อเนื่องกันทำให้เยื่อบุตาอักเสบ จมูก คอ และผิวหนังแห้ง การสูดดมหายใจเอาไซลีนเข้าไปบ่อย ๆทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานผิดปกติ อ่อนเพลีย โลหิตจาง เลือดออกตามเยื่อบุตับและไต

การวินิจฉัยโรคเพื่อการรายงาน
1. มีอาการและอาการแสดงของโรคชัดเจน
2. มีประวัติการสัมผัส โดยการทำงานที่มีการสัมผัสกับสารสไตรีน
3. มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการแสดงอาการของโรค หรือแสดงว่ามีการสัมผัส

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1. การตรวจหา Methyl hippuric acid ในปัสสาวะ
2. การตรวจเลือดหาระดับไซลีน

มาตรฐานสภาพแวดล้อมการทำงาน
ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515  ห้ามมิให้ลูกจ้างทำงานในที่ที่มีปริมาณเข้มข้น ของสารเคมีเกินกว่าที่กำหนดไว้ได้ได้แก่สารไซลีน ความเข้มข้นเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการ ทำงานปกติเกินกว่า 100 ส่วน/ ล้านส่วน โดยปริมาตร และเกินกว่า 435 มิลลิกรัมต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ เมตรมิได้

มาตรฐานทางชีวภาพ
ค่า BEI ของ ACGIH Methyl hippuric acid ในปัสสาวะ 1.5g /gm creatinine (เก็บหลังทำงานของวัน ทำงาน)