การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการสัมผัสขยะและมลพิษสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร
 
เอกสารประกอบการประชุม
       วันที่ 16 มกราคม 2561
  1. เรื่อง นโยบาย กรอบแนวคิดการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพสุขภาพจากการประกอบอาชีพและจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
  2. เรื่อง กรอบแนวคิดในการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHP)
  3. เรื่อง โรค/อาการและแนวทางการวินิจฉัย โรคจากสิ่งแวดล้อม
       วันที่ 17 มกราคม 2561
  1. เรื่อง การจัดทำแผนที่ (Mapping) ในการเชื่อมโยงข้อมูลการเฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ
  2. เรื่อง พิษวิทยากับสุขภาพที่ได้รับสารพิษจากสิ่งแวดล้อม
  3. เรื่อง การเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อมกรณีขยะ
  4. เรื่อง การเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อมกรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล
  5. เรื่อง การเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อมกรณีการสัมผัสสารตะกั่ว
  6. การเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม
       วันที่ 18 มกราคม 2561
  1. เรื่อง แนวทางการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
  2. เรื่อง การแปลผลข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
  3. เรื่อง หลักการวิเคราะห์และสอบสวนโรคจากสิ่งแวดล้อม
  VDO
  ประชุมกลุ่ม และฝึกปฏิบัติ
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อมและการเฝ้าระวังสุขภาพ
2. การสอบสวนโรค จากการประกอบอาชีพฯ และการเขียนรายงานสอบสวนโรค
วิทยากร : ผู้แทนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 แห่ง
  ไฟล์เอกสาร
       วันที่ 19 มกราคม 2561
  1. เรื่อง หลักการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
  2. เรื่อง หลักการบันทึกข้อมูล การเฝ้าระวังเชิงรับ ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
  3. หลักการบันทึกข้อมูล การเฝ้าระวังเชิงรับ และหลักการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
  4. เรื่อง แนวทางการดำเนินการภายใต้แผนงานบูรณการขยะและสิ่งแวดล้อมและมลพิษทางอากาศปีงบประมาณ 2561 และแผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2562