การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศและการใช้งานให้สอดคล้องกับโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม วันที่ 29 มกราคม 2561 สถานที่ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร Datacenter ชั้น 1ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศและการใช้งานให้สอดคล้องกับโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 29 มกราคม 2561

สถานที่ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร Datacenter ชั้น 1ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

เอกสารประกอบการประชุม

  -  กำหนดการ    -  คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต (ให้โหลดใน intranet)
  -  ใบสมัครintranet
 -  แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ