วิดีโอการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์และอาชีวเวชศาสตร์ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก วันที่ 19-22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
 

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์และอาชีวเวชศาสตร์ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

วันที่ 19-22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง

        กำหนดการ

  

 

 

 

บรรยาย

       หลักการพื้นฐานทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
       หลักการใช้เครื่องมือและ การตรวจประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารจากการทำงาน
       หลักการใช้เครื่องมือและการตรวจประเมินระดับเสียงดังจากการทำงาน

       โดย อาจารย์วรกมล  บุญยโยธิน  ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บรรยาย

       หลักการใช้เครื่องมือและการตรวจประเมินความร้อนจากการทำงาน
       หลักการใช้เครื่องมือและการตรวจประเมินความเข้มแสงสว่างจากการทำงาน
       หลักการใช้เครื่องมือและการตรวจประเมินฝุ่นและสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน

       โดย อาจารย์ณัฐพงศ์  แหละหมัน  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการฯ จังหวัดระยอง
              สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

 บรรยาย

       โรคจากการทำงานและการใช้เครื่องมือเพื่อการตรวจคัดกรอง
       การตรวจคัดกรองสุขภาพด้วยเครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยินและเครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น
       การตรวจคัดกรองสุขภาพด้วยเครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น

       โดย คุณจันทร์ทิพย์  อินทวงศ์  พยาบาลอาชีวอนามัย โรงพยาบาลระยอง

 

 บรรยาย

       หลักการตรวจคัดกรองดรคผิวหนังจากการทำงาน
       โดย นพ.ธีระศิษฏ์  เฉินบำรุง


       หลักการตรวจสอบสารเคมีและสารแปรรูปในร่างกายเพื่อการเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน
       โดย อาจารย์พัชร์พิดา  ศิริพงศ์โภคิน  ผู้อำนวยการศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา
              สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข