1.3 โรคจากสไตรีน
 

1.3 โรคจากสไตรีน (Disease caused by benzene or its toxic homologues )
เป็นของเหลวใสไม่มีสี จนถึงมีสีเหลือง มีลักษณะเหนียวข้นคล้ายน้ำมัน สารสไตรีนเป็นสารที่ติดไฟง่าย เมื่อระเหยกลายเป็นไอที่อุณหภูมิห้อง เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นสามารถระเหยกลายเป็นไอได้อย่างรวดเร็ว และสามารถแพร่กระจายได้อย่างกว้างขวาง มีกลิ่นหอมหวาน ไม่ละลายน้ำแต่ละลายในเมทธานอล เอทธานอล
อีเธอร์ และอะซิโตน

ลักษณะงานและอาชีพที่เสี่ยง
การทำการ การทำวานิช  การทำยาง การทำเรซิน การทำสารทำละลาย อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์ซึ่งมีพลาสติกหรือยางสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบ

อันตรายต่อระบบอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย
สารสไตรีนจะเข้าสู่ร่างกายโดยการสูดดมไอ  และการดูดซึมทางผิวหนัง  สไตรีนถูกเมตาโบไลท์ที่ตับเปลี่ยนเป็นกรดแมนเดลิก และกรดเฟนิลไกลออกซิลิค ขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะ สารสไตรีนเป็นสาร เสพติดได้จะถูกทำให้รู้สึกอิดโรย  และไม่สบายอย่างไม่ทราบสาเหตุเมื่อทำงานเสร็จแต่ละวัน  ไอระเหยของสารนี้จะระคายเคืองตา จมูก และระบบทางเดินหายใจส่วนบน และจะทำให้รู้สึกมีรสโลหะในปาก อาการแบบเฉียบพลัน การได้รับปริมาณสไตรีนที่มีความเข้มข้นสูงทำให้เกิดการระคายผิวหนัง และผิวหนังอักเสบ ระคายเคืองจมูกและลำคอ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ง่วงซึม และอ่อนเพลีย เสียความสมดุลของระบบประสาทส่วนกลาง อาการแบบเรื้อรัง การได้รับสไตรีนติดต่อกันเป็นเวลานาน  ทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ ไม่อยากอาหาร อ่อนเพลีย มีอันตรายต่อตับ ไต และระบบเลือด และเป็นสารก่อมะเร็ง


การวินิจฉัยโรคเพื่อการรายงาน
1. มีอาการและอาการแสดงของโรคชัดเจน
2. มีประวัติการสัมผัส โดยการทำงานที่มีการสัมผัสกับสารสไตรีน
3. มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการแสดงอาการของโรค หรือแสดงว่ามีการสัมผัส

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1. การตรวจหา Mandelic acid ในปัสสาวะมี
2. การตรวจเลือดหาระดับสไตรีน

มาตรฐานสภาพแวดล้อมการทำงาน
ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515  ห้ามมิให้ลูกจ้างทำงานในที่ทีมีปริมาณเข้มข้น ของสารเคมีเกินกว่าที่กำหนดไว้ได้ได้แก่สารสไตรีน ความเข้มข้นเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการ ทำงานปกติเกินกว่า 100ส่วน/ ล้านส่วน ปริมาณความเข้มข้นสูงสุดในช่วงเวลาที่จำกัด 600 ส่วน/ ล้านส่วน โดยมีระยะเวลาที่กำหนดให้ทำงานได้ 5 นาทีในทุกช่วงเวลา 3 ชั่วโมง และปริมาณความเข้มข้นที่อาจยอมให้มี ได้ 200 ส่วน/ล้านส่วน

มาตรฐานทางชีวภาพ
ค่า BEI ของ ACGIH Mandelic acid ในปัสสาวะมี 400  มิลลิกรัม/กรัม ครีอะตินีน (เก็บหลังทำงานของวันทำงาน)