1.2 โรคจากโทลูอีน
 

1.2 โรคจากโทลูอีน (Disease caused by benzene or its toxic homologues )
สารโทลูอีน  เป็นของเหลว ไม่มีสี ระเหยเป็นไอและติดไฟได้ง่ายที่ความดันอากาศและอุณหภูมิปกติ เป็นสารทำละลายที่ใช้กันมากในอุตสาหกรรมสี กาว เรซิน ทินเนอร์ และสารทำความสะอาด สารโทลูอีนเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารเคมีอื่น

ลักษณะงานและอาชีพที่เสี่ยง
บุคคลที่ทำงานสัมผัสสารโทลูอีนจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อุตสาหกรรมผลิตทินเนอร์ สี
แลกเกอร์ กาวอุตสาหกรรผลิตหมึกพิมพ์ ยางเรซิน พลาสติก กาวอุตสาหกรรมการผลิตยา  และสารเคมี
อุตสาหกรรมการผลิต benenzoic acid , benzadehyde, tolune, diisocynate

อันตรายต่อระบบอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย
สารโทลูอีนเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจ  การดูดซึมผ่านผิวหนัง และการดูดซึมผ่านระบบทางเดินอาหาร การดูดซึมผ่านระบบทางเดินอาหารเป็นไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากโทลูอีนเป็นสารที่ละลายในไขมันและในน้ำ และไปสะสมอยู่ในอวัยวะที่มีไขมันและเลือดไปเลี้ยงมาก โทลูอีนจะเป็นสารทำละลายที่เสพติด  หากสูดดมในปริมาณสูงทำให้เกิดอาการสั่น เดินไม่ตรง ( ataxia) มีความผิดปกติในความจำ  และจะสะสมอยู่ในสมองส่วนกลางอย่างรวดเร็ว และต่อมาแพร่กระจายไปสะสมในอวัยวะส่วนอื่น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของไขมัน สารนี้จะถูกเปลี่ยนสภาพในร่างกาย แต่บางส่วนจะถูกขับออกมากับลมหายใจโดยไม่เปลี่ยนสภาพ
อาการแบบเฉียบพลัน  การได้รับสารโทลูอีนที่มีความเข้มข้นสูงอย่างเฉียบพลัน ก่อเกิดอันตรายต่ระบบสมองและประสาทส่วนกลาง อาการพิษจะเริ่มต้นตั้งแต่เวียนศีรษะ คลื่นไส้ งุนงง ซึม สับสน จนกระทั่งหมดสติ อาการพิษเฉพาะที่ จะแสบร้อนในคอ เสียงแหบ ระคายเคืองผิวหนัง
อาการแบบเรื้อรัง การได้รับพิษโทลูอีนติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้ความจำเสื่อม อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ สติปัญญาทึบ สับสน กระวนกระวาย การตัดสินใจไม่ได้ นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะเรื้อรัง กล้ามเนื้ออ่อนแรง และสมองถูกทำลาย

การวินิจฉัยโรคเพื่อการรายงาน
1. ประวัติการทำงานและการสัมผัสสารโทลูอีน
2. อาการและอาการแสดงที่จำเพาะกับโรค
3. มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการแสดงอาการของโรค หรือแสดงว่ามีการสัมผัส

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1. การตรวจกรดฮิปพูริกในปัสสาวะมีค่ามากกว่า 1,600  มิลลิกรัม/ กรัม ครีอะตินีน
2. การตรวจระดับโทลูอีนในเลือดมีค่ามากกว่า 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร (ACGIH 2001)
3. การตรวจเลือดหา electrolyte , Bun และ creatinine , liver enzyme, urinalysis
4. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ( Electrocardiogram )
การเก็บตัวอย่างทางชีวภาพเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์หาสารโทลูอีนจะต้องเก็บภายใน 12 – 24 ขั่วโมง 
เนื่องจากสารโทลูอีนจะถูกขับออกจากร่างกายอย่างรวดเร็ว

มาตรฐานสภาพแวดล้อมการทำงาน
ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม
(สารเคมี) ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515  ห้ามมิให้ลูกจ้างทำงานในที่ทีมีปริมาณเข้มข้น ของสารเคมีเกินกว่าที่กำหนดไว้ได้ได้แก่สารโทลูอีน ความเข้มข้นเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการ
ทำงานปกติเกินกว่า 200 ส่วน/ ล้านส่วน ปริมาณความเข้มข้นสูงสุดในช่วงเวลาที่จำกัด 500 ส่วน/ ล้านส่วน
โดยมีระยะเวลาที่กำหนดให้ทำงานได้ 10 นาที และปริมาณความเข้มข้นที่อาจยอมให้มีได้ 300 ส่วน/ล้านส่วน

มาตรฐานทางชีวภาพ
ค่า BEI ของ ACGIH Hippuric acid ในปัสสาวะ 1.6 g/gm creatinine (เก็บหลังทำงานของวันทำงาน)