การประชุมเชิงปฏิบัติการดพื่อเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ สำหรับการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ (Workshop for Knowledge Development on Occupational Health Surveillance) นที่ 18 - 20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการดพื่อเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ สำหรับการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ
(Workshop for Knowledge Development on Occupational Health Surveillance)
โดย สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เอกสารการประชุม  

วันที่ 18 ธันวาคม 2560

       เรื่อง ความร่วมมือเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศเพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

       เรื่อง ปัจจัยเสี่ยงของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรการความปลอดภัยและกลไกทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

      เรื่อง การเฝ้าระวังและปัจจัยเสี่ยงของผู้ประกอบอาชีพ

วันที่ 19 ธันวาคม 2560

       เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและภาวะสุขภาพ

       เรื่อง นำเสนอสถานการณ์การเฝ้าระวังสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงในประเทศ
       โดย ผู้แทนกระทรวงสาธารณะสุขจากประเทศใน AEC