1.1 โรคจากเบนซีน
 

1.1 โรคจากเบนซีน ( Disease caused by benzene or its toxic homologues)

สูตรโมเลกุล C2 H6  Benzol,Phenyl hydride เป็นของเหลวไม่มีสีจนถึงมีสีเหลืออ่อน ระเหยง่าย ไวไฟ และมีกลิ่นเฉพาะตัว   มีกลิ่นเหมือนพวกอะโรมาติก  เป็นของแข็งที่อุณหภูมิต่ำกว่า 42 ºF ของเหลวไวไฟ class 1 B ทำปฏิกิริยากับสารออกซิไดซ์อย่างแรงเช่น กรดไนตริกจะเพิ่มการเสี่ยงต่อการเกิดไฟและการระเบิด คุณสมบัติการทำละลายได้ดี ระเหยง่าย ใช้เป็นสารตั้งต้นตันไนการสังเคราะห์สารเคมีชนิดต่าง ๆ

ลักษณะงานและอาชีพที่เสี่ยง
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสสารทำละลายเบนซีน ได้แก่ผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมทำสี กาว การผลิตสีย้อม อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผงซักฟอก อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ อุตสาหกรรมทำยางรถยนต์ รองเท้า

อันตรายต่อระบบอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย
สารเบนซีน การเข้าสู่ร่างกายโดยวิธีการหายใจ เบนซีนเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกเผาผลาญเป็น phenolและขับออกมาทางปัสสาวะในรูปของซัลเฟต หรือglucuronide conjugate เบนซีนมีฤทธิ์กดการทำงานของไขกระดูกทำให้ไขกระดูกเสื่อมสภาพ อาการแบบเฉียบพลัน การหายใจสูดดมเบนซีนในขนาดสูงมาก ๆ จะทำให้เกิดอันตรายได้แก่ ปวดศีรษะ งุนงง ระคายเคืองต่อจมูกและคอ จิตใจสับสน เกิดอาการระคายเคืองผิวหนัง เกิดเป็นผื่นแดง ผิวหนังอักเสบ หากของเหลวเข้าสู่ปอดทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ปอดอย่างรุนแรง อาการแบบเรื้อรัง ความเป็นพิษต่อระบบเลือดจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับเบนซีนเป็นระยะเวลานาน เริ่มต้นจะมีอาการภาวะเลือดจาง เม็ดเลือดขาวน้อย และภาวะเกร็ดเลือดน้อย อาการต่าง ๆ ดังกล่าวจะพบพร้อมกัน   ภาวะกดการทำงานของไขกระดูก  การได้รับอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิดภาวะพร่องเม็ดเลือดทุกชนิด

การวินิจฉัยโรคเพื่อการรายงาน

  1. ประวัติการทำงาน ลักษณะงาน การสัมผัสกับตัวทำละลายเบนซีน
  2. มีอาการและพยาธิสภาพของโรคชัดเจน
  3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการแสดงอาการของโรค หรือแสดงว่ามีการสัมผัส

มาตรฐานสภาพแวดล้อมการทำงาน
ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515  ห้ามมิให้ลูกจ้างทำงานในที่ทีมีปริมาณเข้มข้น ของสารเคมีเกินกว่าที่กำหนดไว้ได้ได้แก่สารเบนชีน ความเข้มข้นเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติเกินกว่า 10 ส่วน/ ล้านส่วน ปริมาณความเข้มข้นสูงสุดในช่วงเวลาที่จำกัด 50 ส่วน/ ล้านส่วนโดยมีระยะเวลาที่กำหนดให้ทำงานได้ 10 นาที ปริมาณความเข้มข้นที่อาจยอมให้มีได้ 25 ส่วน/ล้านส่วน

มาตรฐานทางชีวภาพ
ค่า BEI ของ ACGIH t,t Muconic acid  ในปัสสาวะ 500 mg/g creatinine (เก็บหลังทำงานของวันทำงาน)