รายการแบบฟอร์ม
 

1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่มลพิษสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลสุขภาพ


2.งานการดูแลและคัดกรองสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ประกอบอาชีพสัมผัสขยะ


3.ระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม


4.โครงการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง


5.งานบูรณาการกับสำนักนายกฯ


6.จังหวัดเป้าหมายมีระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศและมลพิษหมอกควัน