โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
 

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

เอกสารประกอบการบรรยาย

กำหนดการประชุมฯ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

1. วิสัยทัศน์การดำเนินงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมโรค
2. กรอบการดำเนินงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี 2561
3. ตัวชี้วัดภาพรวมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 61
4. กลไกและแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ม.44  ตามนโยบายรัฐบาล (เบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)
5. กลไกและแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ม.44  ตามนโยบายรัฐบาล นางนิตยา พันธุเวทย์  สำนักโรคไม่ติดต่อ
6. กลไกและแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ม.44  ตามนโยบายรัฐบาล (นางภัคนี   สิริปูชกะ)
7. บทเรียนการดำเนินงานจากปี 2560 ก้าวย่างการดำเนินงานจากมลพิษสิ่งแวดล้อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ EEC สู่ปี 2561 
   (นางสาวณราวดี ชินราช และนายประหยัด เคนโยธา)

8. บทเรียนการดำเนินงานจากปี 2560 ก้าวย่างการดำเนินงานจากมลพิษสิ่งแวดล้อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ EEC สู่ปี 2561 (ณัฐพงศ์  แหละหมัน )
9. การดำเนินงานเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน “แนวใหม่”
10. การสนับสนุนเครือข่ายห้องปฏิบัติการโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

1. แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนกลุ่มวัยทำงาน ปี 2561  (นายโกวิทย์  บุญมีพงศ์)
2. แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนกลุ่มวัยทำงาน ปี 2561 (นางสาวรุ้งประกาย  วิฤทธิ์ชัย)
3. แนวทางการดำเนินงานฯแรงงานนอกระบบ ปีงบประมาณ (นางสาวพิษากานต์  วารีขจรเกียรติ)
4. แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย  Zero TB  และการจัดการ  Violence in HCWs (นางสาวอรพันธ์   อันติมานนท์)
5. แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย  Zero TB  และการจัดการ  Violence in HCWs (นายโกวิทย์  บุญมีพงศ์)
6. แนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ (ดร.นลินี   ศรีพวง)
7. แนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ (นางสาวปริฉัตร  พูลช่วย)