ฉบับที่ 1 สำนักโรคฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดงานสำคัญ ปี 2558 สู่เครือข่าย สคร.