ฉบับที่ 4 คณะผู้บริหาร พาบุคลากรสำนักฯ เปิดโลกทัศน์นอกสถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง จังหวัดภูเก็ต