การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำค่าเฝ้าระวังสุขภาพ (ASEAN BEIs) และแนวทางการพัฒนาศักยภาพและต้นแบบพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อจัดทำค่าเฝ้าระวังสุขภาพ (ASEAN BEIs) และแนวทางการพัฒนาศักยภาพและต้นแบบพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี

ด้านการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒

 วันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

โดย สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข

 

          - กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำค่าเฝ้าระวังสุขภาพ (ASEAN BEIs) และแนวทางการพัฒนาศักยภาพและต้นแบบพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี ด้านการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒

          - ชี้แจงวัตถุประสงค์ASEAN BEIs 2nd Workshop29-30 May2017Amari DonMuang Airport Hotel BKK

          

   เอกสารประกอบการบรรยาย

       อภิปราย เรื่อง SDGs และมาตรการสากล (ICSC & GHS) กับการเฝ้าระวังสุขภาพจากสารเคมี

          - คุณณัฏฐ์เอก  ดุษฏีประเสริฐ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

          - ดร.ออรัศ คงพานิช  ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี

          - คุณวาสนา เล็กสมบูรณ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (การบริหารจัดการวัตถุอันตราย)

          - คุณวาสนา เล็กสมบูรณ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีและวัตถุอันตราย)

          - คุณวาสนา เล็กสมบูรณ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม บรรยาย GHS กรมควบคุมโรค

          - คุณวาสนา เล็กสมบูรณ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม การควบคุุมวัตถุอันตราย กรมควบคุมโรค

 

       อภิปราย เรื่อง กรณีตัวอย่างการใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังสุขภาพ

          - นพ.พิบูล อิสสระพันธุ์ สำนักโรคจาการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ)

          - ดร.เกศินี อุนะพำนัก  กรมควบคุมมลพิษ

          - คุณปรกชล อู๋ทรัพย์ เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

          - คุณประภาศรี  เติมวิชากร สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

 

       เรื่อง แนวทางการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงและการเฝ้าระวังสุขภาพโดยองค์กรระหว่างประเทศ

          - Mr. Masato Motoki ผู้แทน UNEP Asia-Pacific Thailand

 

       สรุปผลการประชุม

          - ผลการประชุมกลุ่มย่อย ASEAN BEIs Workshop (29 พค.60) Amari DonMuang Airport Hotel BKK

          - ประกาศควบคุมโรค Thai BEIsฉบับพกพา