การประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศและการใช้งานให้สอดคล้องกับโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม : การดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม วันที่ 8 มีนาคม 2560
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศและการใช้งานให้สอดคล้องกับโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม : การดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

 (ภายใต้โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรม เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2560)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา นวัตกรรม มาตรการ มาตรฐาน และมาตรวิชาการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ

ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรม เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

โครงการย่อยที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรม เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ 8 การประชุมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศและการใช้งานให้สอดคล้องกับโรคและภัยสุขภาพจากโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประสิทธิผลให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำเว็บไซต์ของสำนักฯเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและข้อมูลความรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกลุ่มเครือข่าย ผ่านทาง Facebook หรือ Line ในการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน

การพัฒนาระบบสารสนเทศ จึงต้องเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบสารสนเทศ จึงมีความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ ถึงภัยคุกคามที่มีต่อระบบสารสนเทศ เพื่อจะได้ป้องกันเบื้องต้นไม่ให้ระบบสารสนเทศ ของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมเกิดความเสียหายได้     

ดังนั้น สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศและการใช้งานให้สอดคล้องกับโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาความรู้ด้านภัยคุกคามของระบบสารสนเทศและป้องกันตนเองจากภัยคุกคามของระบบสารสนเทศได้ดียิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

          2.1 เพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากรสำนักฯ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          2.2 เพื่อเตรียมพร้อมและรองรับภาวะฉุกเฉินที่เกิดในสถานการณ์จริงในสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

3. ผลผลิต

บุคลากรที่เข้าประชุมได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ร้อยละ 80 ของบุคลากรสำนักฯที่เข้าร่วมประชุมมีความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

5. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

5.1 ตั้งคณะทำงานการจัดประชุม

5.2 ประสานวิทยากรในการให้องค์ความรู้

5.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

5.4 วัดผลด้วยแบบทดสอบก่อนและหลังการดำเนินการ

5.5 ประเมินผลการประชุม

5.6 รายงานผลการดำเนินงานและจัดทำสรุป

6. รูปแบบการประชุม

ประกอบด้วย การบรรยาย และการทำแบบทดสอบก่อน-หลังการดำเนินการ

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน/สถานที่จัดประชุม 

วันที่ 8 มีนาคม 2560  ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี

8. กลุ่มเป้าหมาย

8.1 ผู้บริหารสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

8.2 บุคลากร

8.3  คณะผู้จัด

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมได้รับความรู้และรู้เท่าทันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นต่อระบบสารสนเทศและสามารถป้องกันเบื้องต้นจากภัยคุกคามนั้นได้ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศได้ดียิ่งขึ้น

10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน

          ทุกกลุ่ม/ศูนย์ภายในสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ

   - กลุ่มพัฒนาองค์กร                 โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๐-๔๑๖๑   E-mail : envocc.od@gmail.com

   - นายสำเริง    สาลีวัฒนพงศ์กุล    โทรศัพท์ ๐๘๙-๖๗๗-๘๘๐๑ E-mail: mr_samroengs@hotmail.com

   - น.ส.วัลย์ลดา ประสาทกุล         โทรศัพท์ ๐80-251-9770 E-mail: hent_zaza@hotmail..com

 

กำหนดการ

-วันที่ 8 มีนาคม 2560  ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี