ฉบับที่ 2 สำนักโรคฯ จัดประชุมพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน เฝ้าระวัง และ จัดการผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารตะกั่วในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี