การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จากการประกอบอาชีพแลิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จากการประกอบอาชีพแลิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

 

เอกสาร

       -  นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี2561

       -  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จากการประกอบอาชีพแลิ่งแวดล้อม