การประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
 

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 

- กำหนดการประชุมวิชาการฯ(1-3 มีนาคม 2560) 8th ENVOCC&1stICOED_โรงแรมมิราเคิล

agenda 8th ENVOCC&1stICOED_16Feb 2017

Concept Note ENVOCC8th&1stICOED

ประกาศผลรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ (8th ENVOCC & 1st ICOED)

SESSION I

เรื่อง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับนวัตกรรมสำหรับระบบสุขภาพ (SDGs and Innovation for Health System)

          -  Dr.Daniel Kertesz

          -  คุณวรวรรณ พลิคามิน

SESSION II

เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในงานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม (New Innovation and Technology in Occupational and Environmental Health)

          -  Dr. Toshihiro Kawamoto

          -  Dr. Eun-Kee Park

          -  Dr. Hongying Qu

          -  Dr. Siok Lin GAN

SESSION III

เรื่อง การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในอาเซียน (Occupational and Environmental Health Services in AEC)

          -  Dr. Priya Ragunath

          -  Dr.Alice Lai

          -  Mr.Syahrul Efendi

          -  ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์

SESSION IV

เรื่อง มุมมองการจัดการสารเคมีกับการเฝ้าระวังสุขภาพ (Perspective of Chemicals Usage and BEIs)

          -  Ms. Lesley Onyon

          -  Ms. Kakuko Nagatani-Yoshida

          -  ดร.รวิวรรณ มณีรัตนโชติ

          -  ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง

          -  Dr.Cuiju Wen

          -  Dr.Sirajuddin Hashim

          -  Dr.Kay Aye

          -  Dr. Nalinee Sripaung

SESSION V

เรื่อง โรคมะเร็งจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Cancer)

          -  นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ

          -  ดร.ประไพภัทร คลังทรัพย์

          -  ดร.นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์

SESSION VI

เรื่อง ดุลยภาพการทำงาน (Work Life Balance)

          -  คุณสมพร อินทร์แก้ว

          -  นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์

          -  คุณสุดารัตน์ รัตนแสง

SESSION VII

เรื่อง ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีกับสุขภาพ (Effects of Technology Use on Health)

          -  นายแพทย์ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์

          -  พต.นายแพทย์นราทร โสภณประภากรณ์

 

การนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทบรรยาย (Oral presentation)

          A01               B01               C01              D01

          A02               B02               C02              D02

          A03               B03               C03              D03

          A04               B04               C04              D05

          A05               B05               C05              D06

          A06               B06               C06              D07

          A07               B07               C07              D08

          A08               B08               C08              D09

          A09               B09               C09              D10

          A10-1            B10               C10              D11

          A10-2            B11               C11              D12

          A11               B12               C12              D13

          A12               B13               C13              D14

          A13               B15               C14              D15-1

          A15               B16               C16              D15-2

          A16               B17               C17              D16

          A17               B19               C18              D17

          A18               B20               C19              D18

          A19                                    C20             

          A20                                                       

          A21                                                      

          A22                                                       

          A23                                                      

          A24