ฉบับที่ 1 สำนักโรคฯ ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีอุบัติภัยสารเคมี