การคัดกรองความเสี่ยงจากการทำงานของผู้ประกอบอาชีพเก็บ คัดแยก และรีไซเคิลขยะ ปีงบประมาณ 2559
 

การคัดกรองความเสี่ยงจากการทำงานของผู้ประกอบอาชีพเก็บ คัดแยก และรีไซเคิลขยะ
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควมคุมโรคและภัยสุขภาพจากการคัดแยกและรีไซเคิลขยะ
ในพื้นที่เสี่ยงสูง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพประชาชน
ปีงบประมาณ 2559


ดาวน์โหลด