การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมผู้ตรวจประเมิน/รับรองสถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 18-19 มกราคม 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมผู้ตรวจประเมิน/รับรองสถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปีงบประมาณ 2560

วันที่ 18-19 มกราคม 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

 

เอกสารประกอบการประชุม

       - แนวคิดเบื้องต้นของการจัดการความเสี่ยง

       - แนวคิดของการจัดทำเกณฑ์การพัฒนาปี 2561