การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุลลากรสำหรับการจัดบริการอาชีวอนามัยตามมาตฐานในโรงพยาบาลชุมชน พื้นที่ สคร. 4,5 และ 6 ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2560 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัด ชลบุรี
 

การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุลลากรสำหรับการจัดบริการอาชีวอนามัยตามมาตฐานในโรงพยาบาลชุมชน พื้นที่ สคร. 4,5 และ 6

ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2560 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัด ชลบุรี

เอกสารประกอบการประชุม

1. นโยบาย สถานการณ์ และการดำเนินงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

       โดย ดร. นพ. ปรีชา เปรมปรี สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

2. หลักการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

       โดย ดร. อรพันธ์ อันติมานนท์ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

3. ประสบการณ์การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

       3.1 นายสุรินทร์ มัจฉา     โรงพยาบาลศรีประจันต์   จ.สุพรรณบุรี

       3.2 นางชวัลนุช อุส่าห์ดี   โรงพยาบาลบ้านฉาง      จ.ระยอง

       3.3 นายวิสุทธิ์ เย็นฉ่ำ      โรงพยาบาลบ่อไร่        จ.ตราด

4. บทบาทของหน่วยงานระดับต่างๆในการสนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

       4.1 นางสาวสุธาทิพย์ บูรณสถิตนนท์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี

       4.2 นางนพมณี สงวนพงศ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

       4.3 แพทย์หญิงมาลินี บุญยะรัตพันธุ์  โรงพยาบาลชลบุรี

       4.4 นายสิทธิ์ทัศน์ ผาณิบุศย์ ศูนย์อนามัยเขต 6 ชลบุรี

5. โรคจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่พบบ่อยในพื้นที่

       โดย นายแพทย์เอกรินทร์ ลักณาลิขิตกุล โรงพยาบาลชลบุรี

6. หลักการเฝ้าระวังโรค สอบสวนและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม และการจัดการข้อมูลสำหรับโรงพยาบาลชุมชน

โดย นางจุไรวรรณ ศิริรัตน์  สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

7. การดูแลสุขภาพบุคลากรในโรงพยาบาล : update องค์ความรู้ความรุนแรงในโรงพยาบาล

       โดย นางเดือนฉาย อ้วนเจริญกุล รพ.ระยอง

8. เรื่อง แนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับแรงงานนอกระบบ(หน่วยบริการปฐมภูมิ) ในพื้นที่

       โดย นางศิริลักษณ์ บัวเย็น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

9. มลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและแนวทางการจัดการ

       โดย นางกาญจนา คงศักดิ์ตระกูล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี