การอบรมหลักสูตรการจัดการอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมพื้นฐานสำหรับแพทย์ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 16-20 มกราคม 2560 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน
 

การอบรมหลักสูตรการจัดการอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมพื้นฐานสำหรับแพทย์ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 16-20 มกราคม 2560 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน

 

เอกสารประกอบการประชุม

วันที่16มกราคม 2560

-การจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม(Environmental Health Services)
-การจัดบริการอาชีวอนามัย(Occupational Health Services (OHS))
-มาตรฐานการวินิจฉัยโรคจากการทำงานฉบับเฉลิมพระเกียรติ
-สถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพ
-อาชีวเวชศาสตร

วันที่17มกราคม 2560

วันที่18มกราคม 2560

วันที่19มกราคม 2560

วันที่20มกราคม 2560