ฉบับที่ 3 สำนักโรคฯ เปิดเวทีสัมมนาวิขาการถอดบทเรียนแนวทางการจัดการพิษวิทยาสารเคมี