การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับการจัดบริการอาชีวอนามัยตามมาตรฐานในโรงพยาบาลชุมชน ( พื้นที่ สคร 11,12 ) ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2560 ณ โรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 

การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับการจัดบริการอาชีวอนามัยตามมาตรฐานในโรงพยาบาลชุมชน
( พื้นที่ สคร 11,12 ) ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2560
ณ โรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

กำหนดการ

วันที่ 11-12 มกราคม 2560

เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 11 มกราคม 2560

1.นโยบายการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ 2560
2.การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลชุมชน
3.หลักการเฝ้าระวังโรค สอบสวน และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
4.บทบาทของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการสนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัย
5.บทบาท รพท./รพศ. ในการสนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
6.ประชุมกลุ่ม เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุก และเชิงรับของโรงพยาบาลชุมชน ในการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับการจัดบริการอาชีวอนามัยตามมาตรฐานในโรงพยาบาลชุมชน
7.สรุปแนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรับสำหรับโรงพยาบาลชุมชน(กรณีไม่มีแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และคลินิกโรคจากการทำงาน)แผนภูมิแสดงขั้นตอนการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรับสำหรับโรงพยาบาลชุมชน
8.การประชุมกลุ่มเพื่อพัฒนางานจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

 

เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 12 มกราคม 2560

1.การตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคจากการทำงาน
2.แนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับแรงงานนอกระบบในพื้นที่
3.มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับโรงพยาบาลชุมชน
4.ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5.การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงพยาบาลชุมชน
6.มลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ แนวทางการจัดการ
7.การออกแบบการตรวจคัดกรองทางอาชีวเวชศาสตร์ในโรงพยาบาล