การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบ Facilitators สถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดกรุงเทพฯ
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบ Facilitators สถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ 2560
ระหว่างวันที่  27-28 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดกรุงเทพฯ

เอกสารประกอบการประชุม

1.ภาพรวมการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดโรคฯ ปีงบประมาณ 2560
2.เกณฑ์ข้อกำหนดสถานประกอบการกับวิสาหกิจปลอดโรคฯ
3.บทบาทหน้าที่ของ Facilitator ส่วนที่ 1-2
4.บทบาทหน้าที่ของ Facilitator ส่วนที่ 3
5.บทบาทหน้าที่ของ Facilitator ส่วนที่ 4
6.การดำเนินงานDPAC ในสถานประกอบการ
7.กฎหมายและการจัดการเพื่อการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานประกอบการ
8.แหล่งข้อมูลเครื่องมือในการสนับสนุนการดำเนินงานด้าน NCDs (สสส.)
9.ใบงานกิจกรรมกลุ่ม