ฉบับที่ 2 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข