สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี และแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 130 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

ดาวน์โหลด