การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคเหนือ 7-8 ธันวาคม 2259
 

การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคเหนือ 7-8 ธันวาคม 2559

7 ธันวาคม 2559
ช่วงเช้า
1.1 หลักการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม(.pptx)
1.2 flowรพช(.pdf)
2.ประเด็นใหม่ในการดูแลบุคลากรในโรงพยาบาล(.pptx)
3.ประสบการณ์การดำเนินงาน occ1 รพ.ลี้(.ppt)
4.ประสบการณ์การจัดบริการอาชีวอนามัย รพ.ทองแสนขัน(.ppt)
5.การดำเนินงานคลินิกเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม รพทับคล้อ 2559(.pptx)

ช่วงบ่าย
6.1Green Clean.pptx
6.2แบบประเมินG&C.pdf
7.การดำเนินงานประเมินความเสี่ยง-อาชีว 60 สคร.2 สนับสนุน รพ.(.pptx)
8.สสจ.พิษณุโลก.pptx
9.การสนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม(รพช)(.ppt)

ประชุมกลุ่ม
- guildlineGr กลุ่ม สคร 2(.docx)
- guildlineGr กลุ่ม สคร 3(.docx)


8 ธันวาคม 2559
ช่วงเช้า
1.ผู้ตรวจฯ เขต 2.pdf
2.อาชีวอนามัยและโรคจากการประกอบอาชีพ สคร.1-3_piya.pdf
3.1(ขอนแก่น)การเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะ(.pptx)
3.2(ขอนแก่น)หลักการเฝ้าระวังโรค สอบสวนและตอบโต้(งานถ่ายทอดให้รพช.).pptx
3.3 Lecture-Envocc Invest 2016 by Wongsakorn.pptx

ช่วงบ่าย

ดร. สันติ

 - 1.ดร.สันติ แรงงานนอกระบบ 8 ธค. 59
 - OCC-นบ 01 Rev.60.doc
 - เกณฑ์การประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับอรงงานในชุมชน  ปี 2559 (.doc)
 - แบบสอบถามพฤติกรรมเกษตร(.doc)