การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29-30 พฤศจิกายน 2559
 

การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29-30 พฤศจิกายน 2559

วันที่  29 พฤศจิกายน 2559
ช่วงเช้า
2.1ComOHSupdatedfor 60(.pptx)
2.2flowรพช.pdf
3.อาชีวอนามัยวานรนิวาส29 พ.ย.59 โฆษะOK(pptx)
4.ประสบการณ์อาชีวอนามัย(รพ.ชุมพลบุรี)(pptx)
5.เรื่องเล่า เร้าพลัง.ppt

ช่วงบ่าย
2.1Green&Clean Hospital(pptx)
2.2แบบประเมินG&C(pdf)
3.Present env-occ standard service 2557-2559(ดร.วีระพล)(.ppt)
4.รพ.ขอนแก่น(.pptx)
5.OHS-BOED(.pptx)

วันที่  30 พฤศจิกายน 2559
ช่วงเช้า
1.โรคจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมพย59(.pptx)
3.มลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและแนวทางการจัดการ bk(.pdf)

ช่วงบ่าย
1.1(ขอนแก่น)การเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะ(.pptx)
1.2(ขอนแก่น)หลักการเฝ้าระวังโรค สอบสวนและตอบโต้(งานถ่ายทอดให้รพช.)(.pptx)
1.3 Lecture-Envocc Invest 2016 by Wongsakorn(.pptx)
2.พิไลลักษณ์ - การจัดบริการอาชีวอนามัยNew_รพช30พย59(.pptx)