ฉบับที่ 1 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายดูแลสุขภาพเกษตรกร