สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์สุขภาพผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ จำนวน 1 งาน
 

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์สุขภาพผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ จำนวน 1 งาน

โดยจัดทำรายละเอียดของงานจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์สุขภาพผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ แนบท้ายเอกสารนี้

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

กำหนดจะรับฟังข้อเสนอแนะหรือคำวิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

หรือทางจดหมายลงทะเบียนมายังสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

โดยส่งถึงผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ 88/21 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0 2590 4387 และ 0 2590 4397 โทรสาร 0 2590 4388

โดยเปิดเผยตัว ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30 น.


ดาวน์โหลด