การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2559
 

                        การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดนโยบาย แนวทางการดำเนินงานตลอดจนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เครือข่ายสามารถดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมได้อย่างครอบคุมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

          มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
 
         - นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะของแรงงานนอกระบบ
          - มติ 1.12 นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะของแรงงานนอกระบบ
          - สุขภาวะชาวนา การสร้างความเข้มแขงของเครือข่าย

         OCC-นบ 01 Rev.60
         OCC-นบ02 Rev.60
         OP Presentation_011159
         เกณฑ์การประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชน   ปี 2560
         ประชุมชี้แจงเครือข่าย แรงงานนอกระบบ  3-3.11.59