ฉบับที่ 8 สำนักโรคจากการประกอบฯ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ