การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพสำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 ตึกกรมควบคุมโรค
 

เอกสารประกอบการประชุม

-คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพสำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบและคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพสำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ

-รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพสำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 ตึกกรมควบคุมโรค

-บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพสำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ ระหว่าง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย์ และ กรมควบคุมโรค

-ผลการดำเนินการดูแลสุขภาพกลุ่มแรงงานนอกระบบ ปีงบประมาณ 2559

-ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพสำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สสส.

-ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนำระบบบริการสุขภาพเพื่อการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพสำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 2/2559