ฉบับที่ 7 มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมทีมวิจัย GeoHealth Hub เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักโรคฯ