การประชุมเชิงปฏิบัติการพลังสู่ความสำเร็จของการพัฒนาคลินิกโรคจากการทำงาน(ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร์สำหรับการบริการทุติยภูมิในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการพลังสู่ความสำเร็จของการพัฒนาคลินิกโรคจากการทำงาน(ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร์สำหรับการบริการทุติยภูมิในโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข)ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

 

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ: พลังสู่ความสำเร็จของการพัฒนาคลินิกโรคจากการทำงาน

 

เอกสารประกอบการประชุม

วันที่ 24 สิงหาคม 2559

-นโยบายอธิบดีประชุม

-ความร่วมมือ4หน่วยงานปรับ(ผอ.สำนักฯ)

-เสนองานโรงแรมมารวย(รพ.นพรัตน์)

-ปาฐกถา (กองทุนเงินทดแทน)

-ผู้สูงอายุในสถานประกอบการ (ผู้ทรง)

-อาชีวอนามัยสำหรับสตรี (ผู้ทรง)

-ดร.นลินี ENVOCC_V2

-ประมง (ณัฐพงษ์)

-ตะกั่วเด็กสรุป (กลุ่มสิ่งแวดล้อม)

วันที่ 25 สิงหาคม 2559

-EnvoccICDMARUAY2

-present-battleClinicPaewedit

-The clinic battles

วันที่ 26 สิงหาคม 2559

-RTW_latestversion

-มุกดหาร

-หาดใหญ่

-อยุธยา

-สมุทรสาคร

-สมุทรปราการ

-สถาบันราชประชา

-สกลนคร

-ระยอง

-รพ.นพรัตน์

-ม.บูรพา

-Wrap up