การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์ความรู้สำหรับการจัดบริการอาชีวอนามัยตามมาตรฐานของหน่วยบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข:การดูแลสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2559 ณโรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์ความรู้สำหรับการจัดบริการอาชีวอนามัยตามมาตรฐานของหน่วยบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข:การดูแลสุขภาพ
บุคลากรทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2559 ณโรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 

 

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาองค์ความรู้สำหรับการจัดบริการอาชีวอนามัยตามมาตรฐานของหน่วยบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 

เอกสารประกอบการประชุม

วันที่ 18 สิงหาคม 2559

-แนวคิดการจัดบริการอาชีวอนามัยฯ (ผอก.สำนักฯ)

-การจัดบริการอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล(โรงพยาบาลระยอง)

-อาชีวอนามัยนำเสนอระดับประเทศ (โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรฯ)

-แลกเปลี่ยน เรียนรู้ RAH (โรงพยาบาลศรีประจันต์)

-แนวทางRAHอภิปราย (ดร.อรพันธ์)

-นำเสนอสำนักโรค (กองวิศวกรรมการแพทย์)

-อภิปรายข้อกฎหมาย (กองความปลอดภัยแรงงานฯ)

วันที่ 19 สิงหาคม 2559

-มาตรฐานอาชีวอนามัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

-การควบคุมกับการดำเนินงานบริการตรวจสุขภาพ(สำนักสถานพยาบาลฯ)

-STD_Private19Aug16 (ดร.อรพันธ์)

-ร่างSTDเอกชน (ดร.อรพันธ์)

-ระบบสนับสนุนบริการสุขภาพแก่ลูกจ้าง (รพ.เอกชัย)

-OHS_private hosp V2 (รพ.กรุงเทพ)