ฉบับที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 สำนักโรคฯ เปิดเวทีขับเคลื่อนงาน