ฉบับที่ 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 สำนักโรคฯ จัดการอบรมหลักสูตรแพทย์ระยะสั้น(OEHA) รุ่นที่ 1