ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 สำนักโรคฯ รุกเดินหน้าผนึกกำลังเครือข่าย พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย