ฉบับที่ 6 การประชุมวิชาการพิษวิทยาอาชีวอนามัยและพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมชุมชน ครั้งที่ 2