ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 สำนักโรคฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเดินหน้าทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี 60-64