ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 สำนักโรคฯ จัดเวทีร่วมรับฟังความคิดเห็น งานประชาพิจารณ์ ร่าง พ.ร.บ.โรคจากการประกอบอาชีพฯ