ชุดโปสเตอร์ความรู้เรื่องโรคจากการประกอบอาชีพ 3 ภาษา
 

ชุดโปสเตอร์ความรู้เรื่องโรคจากการประกอบอาชีพ 3 ภาษา

1.ชุดโปสเตอร์ความรู้เรื่องโรคภาษาลาว

     -โรคพิษจากยาฆ่าแมลง

     -โรคพิษสารทำลายอินทรีย์

     -การบาดเจ็บจากการทำงาน

     -โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ

     -โรคหูเสื่อมจากเสียงดัง

     -โรคปอดฝุ่นหินทราย

     -โรคที่เกิดจากแร่ใยหินแอสเบสตอส

     -โรคพิษจากสารตะกั่ว

2.ชุดโปสเตอร์ความรู้เรื่องโรคภาษาเขมร

     -โรคพิษจากยาฆ่าแมลง

     -โรคพิษสารทำลายอินทรีย์

     -การบาดเจ็บจากการทำงาน

     -โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ

     -โรคหูเสื่อมจากเสียงดัง

     -โรคปอดฝุ่นหินทราย

     -โรคที่เกิดจากแร่ใยหินแอสเบสตอส

     -โรคพิษจากสารตะกั่ว

3.ชุดโปสเตอร์ความรู้เรื่องโรคภาษาพม่า

     -โรคพิษจากยาฆ่าแมลง

     -โรคพิษสารทำลายอินทรีย์

     -การบาดเจ็บจากการทำงาน

     -โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ

     -โรคหูเสื่อมจากเสียงดัง

     -โรคปอดฝุ่นหินทราย

     -โรคที่เกิดจากแร่ใยหินแอสเบสตอส

     -โรคพิษจากสารตะกั่ว

4.ชุดกล่องโปสเตอร์ความรู้เรื่องโรคจากการประกอบอาชีพ 3 ภาษา

     -กล่องชุดที่1

     -กล่องชุดที่2

     -กล่องชุดที่3