6. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพกลุ่มแรงงานนอกระบบ/ภาคเกษตรกรรม (สำหรับ Download)
 

6.1 แบบประเมินความเสี่ยงในการทำงานของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (นบก.1-56)

6.2 แบบสอบถามความรู้และพฤติกรรมการป้องกันตนเองของเกษตรกรในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

6.3 แนวคำถามสำหรับซักประวัติคัดกรองโรคจากการทำงาน

6.4 เกณฑ์การประเมินการจัดบริการให้กับแรงงานในชุมชน (คลินิกสุขภาพเกษตรกร) สำหรับหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ (เกณฑ์ 11 ข้อ)

6.5 แบบประเมินออนไลน์ตามเกณฑ์การจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชนสำหรับหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ (เกณฑ์ 11 ข้อ)

6.6 แนวทางการใช้แบบประเมินออนไลน์ตามเกณฑ์การจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชนสำหรับหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ (เกณฑ์ 11 ข้อ)

6.7 แบบรายงานการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยในหน่วยบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ (OCC- นบ 01 Rev.61)

6.8 แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยในหน่วยบริการปฐมภูมิของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (OCC- นบ 02 Rev.61)

6.9 แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพกลุ่มแรงงานนอกระบบ/ภาคเกษตรกรรม ปีงบประมาณ 2561

6.10 องค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส (Cholinesterase reactive paper)

6.11 ข้อมูลการก่ออันตรายและการจัดการของสารกําจัดศัตรูพืชที่ต้องเฝ้าระวัง (เมทโธมิล)

6.12 คู่มือการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข: คลินิกสุขภาพเกษตรกร

6.13 คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำหรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ

6.14 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคปัจจัยเสี่ยงกรุมแรงงานนอกระบบ