เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 7- 8 กรกฎาคม 2559 เพื่อพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากแร่ใยหิน(Asbestosis)ฯ
 

การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากแร่ใยหิน(Asbestosis)

และโรคปอดจากฝุ่นหิน(silicosis) 8iyh'muj 2