ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 สำนักโรคฯ ร่วมกับสคร.2 จัดกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 6 หน่วยงาน